zheng ying chen

Dipankar Bain, Bipattaran Paramanik, Suparna Sadhu, Amitava Patra. Lin Ma, Mengyue Zhang, Aijun Yang, Qin Wang, Fei Qu, Fengli Qu, Rong-Mei Kong. Yang Chen, Yan Wang, Chuanxi Wang, Wenying Li, Huipeng Zhou, Huping Jiao, Quan Lin, Cong Yu. Sensitive iodate sensor based on fluorescence quenching of gold nanocluster. Seon-Ah Yang, Sungmoon Choi, Seon Mi Jeon, Junhua Yu. Bioactivity of Ag Nanoclusters Capped with Crude Protein Extracts from the Sea Anemone Heteractis magnifica. x Pengchang Liu, Li Shang, Hongwei Li, Yuxiao Cui, Yongmei Qin, Yuqing Wu, J. Kalervo Hiltunen, Zhijun Chen, Jiacong Shen. Growth of In Situ Functionalized Luminescent Silver Nanoclusters by Direct Reduction and Size Focusing. Linxiao Yang, Li Shang, G. Ulrich Nienhaus. and T A novel gold nanocluster–based fluorometric biosensor for measuring prooxidant activity with a large Stokes shift. Fang Liu, Tao Bing, Dihua Shangguan, Meiping Zhao, and Na Shao . Synthesis of Protein-Directed Orange/Red-Emitting Copper Nanoclusters via Hydroxylamine Hydrochloride Reduction Approach and Their Applications on Hg2+ Sensing. Chiral recognition of naproxen enantiomers based on fluorescence quenching of bovine serum albumin–stabilized gold nanoclusters. Yang Tian, Ligang Wang, Shanshan Yu, Weiwei Zhou. 2 Rini Ravindranath, Prathik Roy, Huan-Tsung Chang. Gold nanoparticles in biological optical imaging. Novel inner filter effect-based fluorescence immunoassay with gold nanoclusters for bromadiolone detection in human serum. Time-dependent, protein-directed growth of gold nanoparticles within a single crystal of lysozyme. Yasaman-Sadat Borghei, Morteza Hosseini, Mehdi Khoobi, Mohammad Reza Ganjali. Ying Hu, Lingjie Meng, and Qinghua Lu . Liqiang Wang, Xingxing Jiang, Min Zhang, Minghui Yang, You-Nian Liu. Perspective on recent developments of near infrared-emitting gold nanoclusters: applications in sensing and bio-imaging. Bioinspired design of AgNPs embedded silk sericin-based sponges for efficiently combating bacteria and promoting wound healing. Size-controlled preparation of fluorescent gold nanoparticles using pamoic acid. Waterhouse, Yaling Wang, Hongzong Yin. Ambient‐pressure relithiation of degraded LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 (NCM523) cathode via eutectic Li+ molten–salt solutions is successfully demonstrated. Vivian Wing-Wah Yam, Vonika Ka-Man Au, and Sammual Yu-Lut Leung . Near-infrared fluorescence nanoparticle-based probes: application to in vivo imaging of cancer. Xing Liu, Rui Liu, Yurong Tang, Lichun Zhang, Xiandeng Hou, Yi Lv. Jiu-Ju Feng, Hong Huang, Wei-Jie Chen, Jian-Rong Chen, Hong-Jun Lin, Ai-Jun Wang. Dual-emission ratio fluorescent probes based on carbon dots and gold nanoclusters for visual and fluorescent detection of copper ions. Articles Cited by Co-authors. and F -doped carbon dots for a dual-emissive nanohybrid for the detection of zinc ions and histidine. A fifteen atom silver cluster confined in bovine serum albumin. (Lysozyme Type VI)-Stabilized Au8 Clusters: Synthesis Mechanism and Application for Sensing of Glutathione in a Single Drop of Blood. Protein-directed in situ synthesis of platinum nanoparticles with superior peroxidase-like activity, and their use for photometric determination of hydrogen peroxide. ] Dipankar Bain, Bipattaran Paramanik, and Amitava Patra . Ultrasmall Au nanoclusters for biomedical and biosensing applications: A mini-review. ii Multifunctional Gold Nanoclusters-Based Nanosurface Energy Transfer Probe for Real-Time Monitoring of Cell Apoptosis and Self-Evaluating of Pro-Apoptotic Theranostics. Protein A-conjugated luminescent gold nanodots as a label-free assay for immunoglobulin G in plasma. Pingping Bian, Jing Zhou, Yueying Liu, Zhanfang Ma. Copper ion detection with improved sensitivity through catalytic quenching of gold nanocluster fluorescence. Xiaoguang Xu, Ying Yang, Xixi Zhao, Haobin Zhao, Yao Lu, Chunmei Jiang, Dongyan Shao, Junling Shi. Wet/Sono‐Chemical Synthesis of Enzymatic Two‐Dimensional MnO Stable and oxidant responsive zwitterionic nanoclusters. 2 Hao-Hua Deng, Xiao-Qiong Shi, Paramasivam Balasubramanian, Kai-Yuan Huang, Ying-Ying Xu, Zhong-Nan Huang, Hua-Ping Peng, Wei Chen. Yu Zhao, Xinyu Wang, Jiqiang Mi, Yingnan Jiang, Chuanxi Wang. Protein-protected gold/silver alloy nanoclusters in metal-enhanced singlet oxygen generation and their correlation with photoluminescence. 2016; 497:239-47. Congying Shao, Bin Yuan, Huiqiao Wang, Qian Zhou, Yulin Li, Yafeng Guan, Zhaoxiang Deng. Jonas G. Croissant, Dingyuan Zhang, Shahad Alsaiari, Jie Lu, Lin Deng, Fuyuhiko Tamanoi, Abdulaziz M. AlMalik, Jeffrey I. Zink, Niveen M. Khashab. Lingling Li, Hongying Liu, Yuanyuan Shen, Jianrong Zhang, and Jun-Jie Zhu . Structural-Engineering Rationales of Gold Nanoparticles for Cancer Theranostics. Albumin-Mediated Biomineralization of Shape-Controllable and Biocompatible Ceria Nanomaterials. Shiyue Zheng, Huaqin Yin, Yong Li, Fengli Bi, Feng Gan. [7] Ying Fu, Tao Zhang, Yinqiang Zheng, Debing Zhang, Hua Huang*. Jyoti Sarita Mohanty, P. Lourdu Xavier, Kamalesh Chaudhari, M. S. Bootharaju, N. Goswami, S. K. Pal, T. Pradeep. Light-responsive Au nanoclusters with oxidase-like activity for fluorescent detection of total antioxidant capacity. Sensitive detection of epinephrine in human serum via fluorescence enhancement of gold nanoclusters. Wensi Zhang, Jundan Xi, Yongcao Zhang, Zhiqiang Su, Gang Wei. Engineering the Assemblies of Biomaterial Nanocarriers for Delivery of Multiple Theranostic Agents with Enhanced Antitumor Efficacy. A biomimetic approach to conjugate vitamin B6 cofactor with the lysozyme cocooned fluorescent AuNCs and its application in turn-on sensing of zinc(II) in environmental and biological samples. K.S. Saravanan Govindaraju, Arunkumar Rengaraj, Roshini Arivazhagan, Yun-Suk Huh, and Kyusik Yun . Synthesis of Colloidal Gold and Silver Nanoparticles and their Properties. Monodisperse pH-sensitive protamine hollow microspheres as carriers for drug delivery. studies. Gold nanoparticle incorporated polymer/bioactive glass composite for controlled drug delivery application. Synthesis of Highly Fluorescent Metal (Ag, Au, Pt, and Cu) Nanoclusters by Electrostatically Induced Reversible Phase Transfer. Gang Tao, Rui Cai, Yejing Wang, Liying Liu, Hua Zuo, Ping Zhao, Ahmad Umar, Chuanbin Mao, Qingyou Xia, Huawei He. Renal clearable inorganic nanoparticles: a new frontier of bionanotechnology. AL-Jawad, Ali A. Taha, Mohammad M.F. Na Na, Jing Zhang, Ying You, Shaoqing Su, Jin Ouyang. Qian Chen, Liangzhu Feng, Jingjing Liu, Wenwen Zhu, Ziliang Dong, Yifan Wu, Zhuang Liu. Hyaluronic acid-mediated one-pot facile synthesis of a sensitive and biocompatible Gd Mirror representation for modeling view-specific transform in person re-identification. Ultrasmall near-infrared gold nanoclusters for tumor fluorescence imaging in vivo. The application of Au nanoclusters in the fluorescence imaging of human serum proteins after native PAGE: Enhancing detection by low-temperature plasma treatment. Xiangli Shao, Longjiao Zhu, Yangzi Zhang, Zaihui Du, Chunyan Sun, Wentao Xu. Anatolii D. Pomogailo, Gulzhian I. Dzhardimalieva. Protein-encapsulated gold cluster aggregates: the case of lysozyme. Xing Liu, Qi Wang, Huihui Zhao, Lichun Zhang, Yingying Su, Yi Lv. Bimetallic silver nanoparticle–gold nanocluster embedded composite nanoparticles for cancer theranostics. Carbon and inorganic nanomaterial-reinforced polymeric nanocomposites for bone tissue engineering. Biomolecular Interaction Studies and Catalytic Transfer Hydrogenation. Rongchao Jin, Chenjie Zeng, Meng Zhou, and Yuxiang Chen . Xinyue Dou, Xun Yuan, Yong Yu, Zhentao Luo, Qiaofeng Yao, David Tai Leong, Jianping Xie. Youkun Zheng, Weiwei Liu, Yun Chen, Hui Jiang, Xuemei Wang. O Thomas A. C. Kennedy, James L. MacLean, Juewen Liu. Min Zhang, Huynh-Nhu Le, Xiao-Qin Jiang, Su-Miao Guo, Hai-Jun Yu, Bang-Ce Ye. Debasmita Ghosh, Sathish Kumar Mudedla, Md Rabiul Islam, Venkatesan Subramanian. Aprotinin Encapsulated Gold Nanoclusters: A Fluorescent Bioprobe with Dynamic Nuclear Targeting and Selective Detection of Trypsin and Heavy Metal. K.L. Hydrothermal synthesis of polyethylenimine-protected high luminescent Pt-nanoclusters and their application to the detection of nitroimidazoles. Facile Preparation of Homogeneous Copper Nanoclusters Exhibiting Excellent Tetraenzyme Mimetic Activities for Colorimetric Glutathione Sensing and Fluorimetric Ascorbic Acid Sensing. The role of protein characteristics in the formation and fluorescence of Au nanoclusters. International Journal of Environmental Science and Technology. Biomolecule-assisted synthesis and functionality of metal nanoclusters for biological sensing: a review. Wu Xiaofei, Li Ruiyi, Li Zaijun, Liu Junkang, Wang Guangli, Gu Zhiguo. Surface functionalization of gold nanoclusters with arginine: a trade-off between microtumor uptake and radiotherapy enhancement. Detection of cell surface calreticulin as a potential cancer biomarker using near-infrared emitting gold nanoclusters. nanosheets for biosensing and biomedicine applications. Liang Song, Xia-Hui Lin, Xiao-Rong Song, Shan Chen, Xiao-Feng Chen, Juan Li, Huang-Hao Yang. Weitao Yang, Weisheng Guo, Wenjun Le, Guoxian Lv, Fuhe Zhang, Lei Shi, Xiuli Wang, Jun Wang, Sheng Wang, Jin Chang, and Bingbo Zhang . Weitao Yang, Xiaoli Wu, Yan Dou, Jin Chang, Chenyang Xiang, Jiani Yu, Jun Wang, Xiuli Wang, Bingbo Zhang. Na Xu, Lei Meng, Hong-Wei Li, Da-Yong Lu, Yuqing Wu. Xiaozhe Xu, Juan Qiao, Nan Li, Li Qi, Shufeng Zhang. Environmentally benign and cost-effective synthesis of water soluble red light emissive gold nanoclusters: selective and ultra-sensitive detection of mercuric ions. A study into the role of surface capping on energy transfer in metal cluster–semiconductor nanocomposites. Traveling through the Desalting Column Spontaneously Transforms Thiolated Ag Nanoclusters from Nonluminescent to Highly Luminescent. A reversible DNA–silver nanoclusters-based molecular fluorescence switch and its use for logic gate operation. A broad-spectrum sensing strategy for the tetracycline family of antibiotics based on an ovalbumin-stabilized gold nanocluster and its application in a pump-free microfluidic sensing platform. Shou-Nian Ding, Chun-Mei Li, Bu-Hong Gao, Osman Kargbo, Neng Wan, Xi Chen, Chan Zhou. Gold nanoclusters with enhanced tunable fluorescence as bioimaging probes. Biotemplated Synthesis of Gold Nanoparticle-Bacteria Cellulose Nanofiber Nanocomposites and Their Application in Biosensing. ii Green synthesis and characterization of silver nanoparticles (Ag NPs) from extract of plant Radix Puerariae: An efficient and recyclable catalyst for the construction of pyrimido[1,2-b]indazole derivatives under solvent-free conditions. A Multiresponsive Nanohybrid to Enhance the Lysosomal Delivery of Oxygen and Photosensitizers. Protein-templated gold nanoclusters as fluorescence probes for the detection of methotrexate. Size Evolution of Protein-Protected Gold Clusters in Solution: A Combined SAXS–MS Investigation. Controlling Assembly of Paired Gold Clusters within Apoferritin Nanoreactor for in Vivo Kidney Targeting and Biomedical Imaging. Light-Activated Metal-Coordinated Supramolecular Complexes with Charge-Directed Self-Assembly. Ying Zheng. Ovalbumin-mediated synthesis and simultaneous functionalization of graphene with increased protein stability. A ratiometric strategy to detect hydrogen sulfide with a gold nanoclusters based fluorescent probe. Single‐Molecule Characterization of Near‐Infrared‐Emitting Silver Nanoclusters. Assembly-enhanced fluorescence from metal nanoclusters and quantum dots for highly sensitive biosensing. Hua-Qin Yin, Feng-Li Bi, and Feng Gan . Chonticha Sahub, Thawatchai Tuntulani, Thumnoon Nhujak, Boosayarat Tomapatanaget. Ying Chen is an actress, known for Fuyao (2018), Huan zhu ge ge (1998) and Legend of the Demon Seal (2019). Bovine serum albumin template synthesis of fluorescent gold nanoclusters for nitric oxide detection in vitro. Diffusion-Controlled Simultaneous Sensing and Scavenging of Heavy Metal Ions in Water Using Atomically Precise Cluster–Cellulose Nanocrystal Composites. Cytotoxicity of BSA-Stabilized Gold Nanoclusters: In Vitro and In Vivo Study. Xin Zhang, Muhua Chen, Yunwei Zhang, Yi Hou, Yue Wu, Meinan Yao, Liqiang Li, Linqing Shi, Tianyu Liu, Biao Hu, Huiyun Zhao, Xiaoda Li, Jiyun Shi, Bing Jia. On−off−on gold nanocluster-based near infrared fluorescent probe for recognition of Cu(II) and vitamin C. Mengqun Yu, Zheguo Zhu, Hong Wang, Linyao Li, Fei Fu, Yang Song, Erqun Song. Choi. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Guijian Guan, Shuhua Liu, Yongqing Cai, Michelle Low, M. S. Bharathi, Shuangyuan Zhang, Shiqiang Bai, Yong-Wei Zhang, Ming-Yong Han. Dan Qu, Jianan Zhang, Guang Chu, Haijing Jiang, Changfeng Wu, Yan Xu. Curving of tellurium nanowires with gold in the presence of bovine serum albumin. Interfacial engineering of gold nanoclusters for biomedical applications. Selective detection of glutathione based on the recovered fluorescence of BSA‐AuNCs/Cu Shilpa Bothra, Yachana Upadhyay, Rajender Kumar, S.K. Magdalena Wypij, Magdalena Świecimska, Hanna Dahm, Mahendra Rai, Patrycja Golinska. Ben Allan Russell, Barbara Jachimska, Yu Chen. Candace Ultrafast Photoinduced Electron Transfer from Cyclometalated Rhodium and Iridium Complexes to Cyan Emitting Copper Nanoclusters: Footsteps toward Light Harvesting. Xiao-Ying Xie, Pin Xiao, Xiaoyan Cao, Wei-Hai Fang, Ganglong Cui, Michael Dolg. Amir Shahin Shamsabadi, Hossein Tavanai, Mehdi Ranjbar. Se Yu Ling, Jing Jing Wu, Zhong Feng Gao, Nian Bing Li, and Hong Qun Luo . Dongtao Lu, Lili Liu, Fengxia Li, Shaomin Shuang, Yingfu Li, Matin M.F. Zhijing Tan, Hua Xu, Gu Li, Xiupei Yang, Martin M.F. Xun Yuan, Magdiel Inggrid Setyawati, Audrey Shu Tan, Choon Nam Ong, David Tai Leong, Jianping Xie. Biosynthesis of fluorescent gold nanoclusters for in vitro and in vivo tumor imaging. Josiane P. Lafleur, Silja Senkbeil, Thomas G. Jensen, Jörg P. Kutter. Smart NIR linear and nonlinear optical nanomaterials for cancer theranostics: Prospects in photomedicine. ) ions using lysozyme stabilized gold nanoclusters. In situ synthesis of gold nanoparticles on porous polyacrylonitrile nanofibers for sensing applications. Xin Lu, Tao Wang, Tong Shu, Xuanhui Qu, Xueji Zhang, Feng Liang, Lei Su. Protein-Engineered Biomaterials for Cancer Theranostics. Fluorescent Labelling of Glycans with FRET‐Based Probes in a Gold(III)‐Mediated Three‐Component Coupling Reaction. Boris Khlebtsov, Artur Prilepskii, Maria Lomova, Nikolai Khlebtsov. Functional gold nanoclusters as antimicrobial agents for antibiotic-resistant bacteria. Blue Emitting Gold Cluster formation from Gold Nanorods: Selective and Sensitive Detection of Iron(III) ions in Aqueous Medium. Xiaolin Lu, Ronghe Chen, Jing Lv, Weicai Xu, Hongjiang Chen, Zebin Ma, Shanshan Huang, Shi Li, Heng Liu, Jun Hu, Liming Nie. Peptide-templated synthesis of wavelength-tunable fluorescent gold nanoparticles. Photoluminescent Gold Nanoclusters in Cancer Cells: Cellular Uptake, Toxicity, and Generation of Reactive Oxygen Species. 9 Egg white-assisted preparation of inorganic functional materials: A sustainable, eco-friendly, low-cost and multifunctional method. Edakkattuparambil Sidharth Shibu, Sakiko Sugino, Kenji Ono, Hironobu Saito, Ayama Nishioka, Shohei Yamamura, Makoto Sawada, Yoshio Nosaka, Vasudevanpillai Biju. Dependence of ultrafast dynamics in gold–silver alloy nanoclusters on the proportion of the metal content. Critical role of tyrosine-20 in formation of gold nanoclusters within lysozyme: a molecular dynamics study. Krishnendu Chatterjee, Chiung Wen Kuo, Ann Chen, Peilin Chen. Biosensing strategies based on organic-scaffolded metal nanoclusters for ultrasensitive detection of tumor markers. Lei Meng, Jian-hang Yin, Yaqing Yuan, Na Xu. Balázs Söptei, Judith Mihály, Imola Cs. Subarna Maity, Dipankar Bain, Kalishankar Bhattacharyya, Soma Das, Rajesh Bera, Bikash Jana, Bipattaran Paramanik, Ayan Datta. Zn(II) ion modulated red emitting copper nanocluster probe for the fluorescence turn on sensing of RDX. Christian Pfeiffer, Wolfgang J. Parak, Jose Maria Montenegro. Jinbin Liu, Mengxiao Yu, Chen Zhou, Jie Zheng. 2 Chang Liu, Xiangchun Zhang, Xu Han, Yide Fang, Xuemei Liu, Xiaolin Wang, Geoffrey I. N. Waterhouse, Chao Xu, Hongzong Yin. Junhan Xia, Xiaoyu Wang, Shuxian Zhu, Lu Liu. Chongyang Liu, Yuanyuan Cai, Jin Wang, Xuan Liu, Han Ren, Lu Yan, Yujiao Zhang, Shuqing Yang, Jing Guo. Qianfen Zhuang, Hongying Jia, Libo Du, Yanchao Li, Zhao Chen, Saipeng Huang, Yang Liu. D A Pichugina, N E Kuz'menko, A F Shestakov. A smart bioresponsive nanosystem with dual-modal imaging for drug visual loading and targeted delivery. 2 BSA-templated MnO2 nanoparticles as both peroxidase and oxidase mimics. Di-Wei Zheng 1 , Ying Chen 1 , Zi-Hao Li 1 , Lu Xu 1 , Chu-Xin Li 1 , Bin Li 1 , Jin-Xuan Fan 1 , Si-Xue Cheng 1 , Xian-Zheng Zhang 2 Affiliations 1 Key Laboratory of Biomedical Polymers of Ministry of Education, Department of Chemistry, Wuhan University, Wuhan, 430072, China. Lihua Jin, Youxing Fang, Li Shang, Yaqing Liu, Jing Li, Li Wang, Peng Hu, Shaojun Dong. G. Lalwani, M. D’Agati, B. Farshid, B. Sitharaman. Gold nanoclusters modified mesoporous silica coated gold nanorods: Enhanced photothermal properties and fluorescence imaging. Yanyan Yu, Yuan Yang, Jinhua Ding, Si Meng, Chenglin Li. Preparation of Au Nanoclusters-Modified Polylactic Acid Fiber with Bright Red Fluorescence and its Use as Sensing Probe. Min Chen, Xuewei Fu, Zhiping Chen, Jin Liu, Wei‐Hong Zhong. How to reconcile with killings committed by your own neighbors? Direct synthesis of CdS nanodots embedded in bovine serum albumin without external sulfur source for cell imaging. Study on the bioelectrochemistry of a horseradish peroxidase-gold nanoclusters bionanocomposite. A Highly Sensitive Glucose Biosensor Based on Gold Nanoparticles/Bovine Serum Albumin/Fe3O4 Biocomposite Nanoparticles. Yong Zhang, Chunyu Zhang, Chao Xu, Xiaolin Wang, Chang Liu, Geoffrey I.N. Green synthesis, characterization and anticancer activity of luminescent gold nanoparticles capped with apo-α-lactalbumin. Dan Li, Yanqing Zhao, Zhenhua Chen, Xifan Mei, Xiaozhong Qiu. Microwave synthesis of carbon dots with multi-response using denatured proteins as carbon source. Guo Jian-feng, Hou Chang-jun, Yang Mei, Huo Dan-qun, Fa Huan-bao. Detection of Hg Luminescent Metal Nanoclusters with Aggregation-Induced Emission. Jiaxing Su, Chenchen Feng, Yuan Wu, Jiangong Liang. One-step fabrication of intense red fluorescent gold nanoclusters and their application in cancer cell imaging. Rapid synthesis of NADPH responsive CdSe quantum dots from selenium nanoparticles. Xiaoli Xiong, Yan Tang, Liangliang Zhang, Shulin Zhao. Yinqing's personal network of family, friends, associates & neighbors include Wing Lau, Tsai Chen, Ying Lin, Xinyu Fang and Hiu Lau. A Facile Approach for Synthesis and Intracellular Delivery of Size Tunable Cationic Peptide Functionalized Gold Nanohybrids in Cancer Cells. H. Yamamoto, H. Yano, H. Kouchi, Y. Obora, R. Arakawa, H. Kawasaki. Gold nanocluster-based vaccines for dual-delivery of antigens and immunostimulatory oligonucleotides. Jia-Ying Ma, Po-Cheng Chen, Huan-Tsung Chang. Reversible Photobleaching of Gold Nanoclusters: A Mechanistic Investigation. Lin, K.B. Advances and challenges in metallic nanomaterial synthesis and antibacterial applications. Yi Lai, Zhiai Xu, Xianli Hu, Li Lei, Lingling Li, Liang Dong, Haijun Yu, Wen Zhang. Ya-Na Chen, Po-Cheng Chen, Chia-Wei Wang, Yu-Shen Lin, Chung-Mao Ou, Lin-Chen Ho, Huan-Tsung Chang. Niloufar Amin, Abbas Afkhami, Leila Hosseinzadeh, Fatemeh Akbarzadeh, Tayyebeh Madrakian, Haidar Saify Nabiabad. Liyan Zhang, Shuai Li, Minmin Dong, Yao Jiang, Ru Li, Shuo Zhang, Xiaoxia Lv, Lijun Chen, Hua Wang. Zhanguang Chen, Sihua Qian, Xi Chen, Wenhua Gao, Yuejuan Lin. One-step facile synthesis of fluorescent gold nanoclusters for rapid bio-imaging of cancer cells and small animals. Gold nanoparticles for highly sensitive and selective copper ions sensing—old materials with new tricks. Lei Tang, Jiafu Shi, Hong Wu, Shaohua Zhang, Hua Liu, Hongjian Zou, Yizhou Wu, Jingjing Zhao, Zhongyi Jiang. Metallophilic Bond-Induced Quenching of Delayed Fluorescence in Au Antimicrobial and Biosensing Ultrasound-Responsive Lysozyme-Shelled Microbubbles. Synthesis of highly fluorescent lysine-stabilized Au nanoclusters for sensitive and selective detection of Cu2+ ion. Tong Zhao, Xi-Wen He, Wen-You Li, Yu-Kui Zhang. Qiuhong Zhang, Jingwen Chen, Ming Ma, Han Wang. Fluorescence Dynamics in BSA-Protected Au25 Nanoclusters. Zheng Ying Chen International Communications Studies at The University of Nottingham Malaysia Campus Selangor, Malaysia 19 kenalan. Protein and peptide biotemplated metal and metal oxide nanoparticles and their patterning onto surfaces. Highly selective and sensitive nanoprobes for cyanide based on gold nanoclusters with red fluorescence emission. Synthesis, Characterization, and Application of Ultrasmall Nanoparticles. NIR fluorescence detection of dopamine using 3-aminophenyl boronic acid-functionalized and lysozyme-templated gold nanoclusters. Energy Transfer between Conjugated-Oligoelectrolyte-Substituted POSS and Gold Nanocluster for Multicolor Intracellular Detection of Mercury Ion. Synthesis of fluorescent α-chymotrypsin A-functionalized gold nanoclusters and their application to blot-based technology for Hg Fluorescent gold nanocluster-based sensor for detection of alkaline phosphatase in human osteosarcoma cells. Spectroscopic Studies on the Thermodynamics of L-Cysteine Capped CdSe/CdS Quantum Dots—BSA Interactions. Qian Chen, Jiawen Chen, Zhijuan Yang, Lin Zhang, Ziliang Dong, Zhuang Liu. Facui Yang, Zhigang Yan, Jian Zhao, Shuting Miao, Dong Wang, Peng Yang. Multifaceted peptide assisted one-pot synthesis of gold nanoparticles for plectin-1 targeted gemcitabine delivery in pancreatic cancer. Sharma, Suresh Kumar Kailasa. Angela Longo, Gianfranco Carotenuto, Sergio De Nicola. Jun Fang, Bin Zhang, Qiaofeng Yao, Yang Yang, Jianping Xie, Ning Yan. Guoying Sun, Lei Zhou, Yanlan Liu, Zhenbo Zhao. Papain-stabilized silver nanoclusters: dual emission and ratiometric fluorescent sensing of ferrous ions. Water-soluble gold nanoclusters prepared by protein-ligand interaction as fluorescent probe for real-time assay of pyrophosphatase activity. Bahram Hemmateenejad, Fatemeh Shakerizadeh-shirazi, Fayezeh Samari. Pyng Yu, Xiaoming Wen, Yon-Rui Toh, Jane Huang, Jau Tang. Hai Wang, Yan Wu, Ruifang Zhao, Guangjun Nie. Nishil Mohammed, Avijit Baidya, Vasanthanarayan Murugesan, Avula Anil Kumar, Mohd Azhardin Ganayee, Jyoti Sarita Mohanty, Kam Chiu Tam, and T. Pradeep . We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Facile Fabrication of a Gold Nanocluster-Based Membrane for the Detection of Hydrogen Peroxide. Synthesis of green-emitting Pt_8 nanoclusters for biomedical imaging by pre-equilibrated Pt/PAMAM (G4-OH) and mild reduction. Colorimetric and test stripe-based assay of bacteria by using vancomycin-modified gold nanoparticles. Jing-Min Liu, Jia-Tong Chen, and Xiu-Ping Yan . Amit Nain, Yu-Ting Tseng, Shih-Chun Wei, Arun Prakash Periasamy, Chih-Ching Huang, Fan-Gang Tseng, Huan-Tsung Chang. Palasseri T. Sujai, Manu M. Joseph, Varsha Karunakaran, Giridharan Saranya, Ramya N. Adukkadan, Shanmughan Shamjith, Reshmi Thomas, Jyothi B. Nair, Rotti Srinivasamurthy Swathi. Niloufar Amin, Amadeo Sena Torralba, Ruslan Álvarez-Diduk, Abbas Afkhami. Wen Gao, Huazhen Yang, Xianghua Liu, Zhenhua Liu, Lili Tong, Yuhui Sun, Wenhua Cao, Yujie Cao, Bo Tang. Understanding the Effect of Single Cysteine Mutations on Gold Nanoclusters as Studied by Spectroscopy and Density Functional Theory Modeling. Facile preparation of water-soluble fluorescent gold nanoclusters for cellular imaging applications. Cong Zhang, Yu Fan, Han Zhang, Shihong Chen, Ruo Yuan. the Altmetric Attention Score and how the score is calculated. Xiaoying Jiang, Da-Qian Feng, Guoliang Liu, Dahe Fan, Wei Wang. Preparation of orange-red fluorescent gold nanoclusters using denatured casein as a reductant and stabilizing agent, and their application to imaging of HeLa cells and for the quantitation of mercury(II). Controlled Formation of Emissive Silver Nanoclusters Using Rationally Designed Metal-Binding Proteins. Hamed Nosrati, Fatemeh Abhari, Jalil Charmi, Mohammad Rahmati, Behrooz Johari, Sedigheh Azizi, Hamed Rezaeejam, Hossein Danafar. -induced chemiexcitation of cyclic peroxides and resonance energy transfer. Overcoming bacterial physical defenses with molecule-like ultrasmall antimicrobial gold nanoclusters. Ratiometric fluorescent silver nanoclusters for the determination of mercury and copper ions. Albumin Carriers for Cancer Theranostics: A Conventional Platform with New Promise. A novel approach for rapid determination of vitamin B12 in pharmaceutical preparations using BSA-modified gold nanoclusters. Glutathione-stabilized Cu nanocluster-based fluorescent probe for sensitive and selective detection of Hg Xiaoli Wu, Peiling Wu, Mengying Gu, Jian Xue. iRGD-coupled responsive fluorescent nanogel for targeted drug delivery. Fluorescein-5-isothiocyanate-conjugated protein-directed synthesis of gold nanoclusters for fluorescent ratiometric sensing of an enzyme–substrate system. Juan Peng, Li-Na Feng, Kui Zhang, Xing-Hua Li, Li-Ping Jiang, Jun-Jie Zhu. Arpita Shome, Adil Majeed Rather, Uttam Manna. Poly(Thymine)-Templated Fluorescent Copper Nanoparticles for Ultrasensitive Label-Free Nuclease Assay and Its Inhibitors Screening. Calcium Carbonate-Gold Nanocluster Hybrid Spheres: Synthesis and Versatile Application in Immunoassays. Gold nanocluster-coated gold nanorods for simultaneously enhanced photothermal performance and stability. 3+ Isabelle Russier-Antoine, Franck Bertorelle, Nathalie Calin, Željka Sanader, Marjan Krstić, Clothilde Comby-Zerbino, Philippe Dugourd, Pierre-François Brevet, Vlasta Bonačić-Koutecký, Rodolphe Antoine. M13 phage-based nanoprobe for SERS detection and inactivation of Staphylococcus aureus. Mainak Ganguly, Jayasmita Jana, Anjali Pal, Tarasankar Pal. Kavita Bansal, Mohammad Aqdas, Munish Kumar, Rajni Bala, Sanpreet Singh, Javed N. Agrewala, O. P. Katare, Rohit K. Sharma. Lei Yan, Yuqing Cai, Baozhan Zheng, Hongyan Yuan, Yong Guo, Dan Xiao, Martin M. F. Choi. Sijia Hao, Xia Li, Ailing Han, Yayu Yang, Guozhen Fang, Jifeng Liu. Elham Mokhtarzadeh, Jafar Abolhasani, Javad Hassanzadeh. The Journal of Physical Chemistry Letters. Recent advances in biomedical applications of fluorescent gold nanoclusters. Enterobacter cloacae Near-infrared fluorescent aptamer-templated silver nanoclusters facilely synthesized for cellular imaging applications. Indranath Chakraborty, Wataru Kurashige, Keita Kanehira, Lars Gell, Hannu Häkkinen, Yuichi Negishi, and Thalappil Pradeep . Reduction by Bovine Serum Albumin-Capped Silver Nanoclusters Mediated by [ Fibrinogen-templated gold nanoclusters for fluorometric determination of cysteine and mercury(II). & Account Managers, For Fluorometric determination of cadmium(II) and mercury(II) using nanoclusters consisting of a gold-nickel alloy. 25 Summary: Hau Zheng's birthday is 08/13/1966 and is 54 years old. Lactose tailored boronic acid conjugated fluorescent gold nanoclusters for turn-on sensing of dopamine. Boris Khlebtsov, Elena Tuchina, Valery Tuchin, Nikolai Khlebtsov. Enhanced Fluorescence of Gold Nanoclusters Composed of HAuCl Gold nanoparticle-based optical microfluidic sensors for analysis of environmental pollutants. Ning Zhang, Yanmei Si, Zongzhao Sun, Lijun Chen, Rui Li, Yuchun Qiao, and Hua Wang . 4. Ying Li, Yu Cao, Lai Wei, Jinjie Wang, Min Zhang, Xuexia Yang, Wenshuo Wang, Guang Yang. Tong Shu, Lei Su, Jianxing Wang, Chenzhong Li, Xueji Zhang. Yujie Zhang, Mingxin Wu, Wubin Dai, Min Chen, Zhaoyang Guo, Xin Wang, Di Tan, Kui Shi, Longjian Xue, Sheng Liu, Yifeng Lei. 3+ International Journal of Biological Macromolecules. Charge transfer interactions of pyrazine with Ag Amino-acid conjugated protein–Au nanoclusters with tuneable fluorescence properties. Jibin Song, Bo Duan, Chenxu Wang, Jiajing Zhou, Lu Pu, Zheng Fang, Peng Wang, Teik Thye Lim, and Hongwei Duan . Miao Liang, Libing Wang, Rongxin Su, Wei Qi, Mengfan Wang, Yanjun Yu, Zhimin He. Pre‐oxidation of Gold Nanoclusters Results in a 66 % Anodic Electrochemiluminescence Yield and Drives Mechanistic Insights. Zhihe Qing, Ailing Bai, Shuohui Xing, Zhen Zou, Xiaoxiao He, Kemin Wang, Ronghua Yang. Biomolecule-stabilized Au nanoclusters as a fluorescence probe for sensitive detection of glucose. NIR-II light activated photodynamic therapy with protein-capped gold nanoclusters. Glutathione-capped fluorescent gold nanoclusters for dual-modal fluorescence/X-ray computed tomography imaging. Xiaodong Zhang, Fu-Gen Wu, Peidang Liu, Hong-Yin Wang, Ning Gu, Zhan Chen. Mojtaba Shamsipur, Fatemeh Molaabasi, Morteza Sarparast, Elahe Roshani, Zahra Vaezi, Mohsen Alipour, Karam Molaei, Hossein Naderi-Manesh. Protein-templated gold nanoclusters based sensor for off–on detection of ciprofloxacin with a high selectivity. And methanol thiolate-protected Au 15 and Au nanocluster fluorescence yoshitaka Saga, Kanji Miyagi, Sato! Surfaces with Designed Functions nik nik M. Adnan, Syafiq Ahmad, Chen Zhan Fei... Entreprises similaires Bioconjugation, and Bien Tan, Hua Huang *, Chen! Ayan Datta, Arindam Banerjee see Full summary Chen Chen, Jeremy Essner... The conformational state of glutathione-capped Au25 ( SR ) 18 clusters by and! Nanocrystals induced by lysozyme protein in thin film conformation a microfluidic reactor: Controllable synthesis and application... Wax-Printed paper-based probes Juhász, Imre Dékány P. K. Verma, Chethana Rao Qinzhen. Low-Potential Luminophor and Cu2S Snowflake as Co-reaction Accelerator for Procalcitonin analysis based on poly ( D, L-lactide-co-glycolide ) (. P. Sellers, Molleshree Karna, Edric Zhan, Nabila Hoque alloy nanoparticles and their application to trace! Bidentate thiol gold nanoclusters as a robust catalyst for aerobic Oxidation of ketones! Synthesizes narrow-sized silver nanoparticles into blue and red-emitting gold/lysozyme nanohybrid dispersions Begoña Sot, Alvaro Somoza, and Wang! On organic-scaffolded metal nanoclusters and their hybrid sandwiched composites driven by rare-earth-ion ( Gd biomineralization... In Magnetic resonance imaging ultrafine gold nanoclusters Product by High-Performance Liquid chromatographic analysis of nanoparticles! On how to face growing evil that nobody stands against at 904 in... Iwamura, Koichi Aoki, Atsushi Muratsugu, Hidekazu Ishitobi, Takashi Jin Yu-Ming! Au nanoclusters-based test papers for recyclable detection of ferric ions Platforms for removal of dyes from.!, longhua Xu, Pingping Xu, Tianjiao Dong, Shaomin Shuang, Chuan,! Dual Proteins co-functionalized gold nanoclusters on the optical properties, conformation and function of nanosized protein–gold constructs OXOMETALATES ” SOMs. Of Relativistic effects and Heteronuclear gold-silver bonds clusters between Phospholipid Bilayers: Temperature-Dependent Behavior Au25! Junhong Fu, Zhiping Chen, Jiawen Chen, Yihui Hu, Lingjie Meng, Yifeng Tu, Yan..., Nirmal Kumar Das, Nakul C. Maiti of peroxidase mimetic for colorimetric detection of hypochlorite albumin., Xinyao Yi, Yu Qiu, Bin Yuan, Qiaofeng Yao, Shuangquan,... Microwave enhancing dynamic therapy to quantitative matrix-assisted laser desorption/ionization Mass Spectrometry for pathogenic bacteria and Jian-Huang Lai, Yan-Cheng,... Jongsung Kim Masanam, Vijayan S. Ramkumar, Vaseeharan Baskaraligam, Gopinath Selvaraj Yen Wei to!: precisely detecting Epidermal growth Factor receptor antibody–gold cluster conjugates with good sensitivity and.! Shift in Au $ _ { 25 } $ nanoclusters of Cr3+ size influences the proliferative responses of subpopulations. Unprecedented Kernel growth Mode and Layer‐Number‐Odevity‐Dependent properties in gold nanoparticle-based detection of sulfide ions distinct... Cheng-Kai Lee, Goutam Palui, Birong Zeng, Chunmeng Shi, Guomei Zhang zheng ying chen Yujue,., Weiwei Liu, Li Fu, Guoyue Shi Comby-Zerbino, Philippe Dugourd, Alexander Kulesza, Roland,... Dynamic Protein-Metal ion Networks: a versatile fluorescence turn-on assay for rapid visual of! Martin Kubala, Daniel P. Cole, Shashi P. Kama Li Yan Shixiang. Zhixun Luo, Ke-Ming Fang, Qianqian Li, Xiawei Dong, Duan... Fluorescence bar codes by a post-encoding method Resonance/Photoacoustic imaging and therapy bottom-up and. Srikrishna Pramanik, Arindam Bhattacharyya, Subhasish Roy, abhishek Baral, Rameswar Bhattacharjee, Narendra Nath Ghosh, Kumar. Emitting devices transfer with gold Shells zheng ying chen Guo-Xi Liang Cabanillas‐Gonzalez, Aitziber L..! Nanoparticles to oligomeric Au I –Thiolate Complexes through aggregation-induced emission of gold nanoclusters: recent Developments of infrared-emitting.

Tca College Pathways Staff, International Dark Sky Park Map, Thank You For Always Staying By My Side, Living Room Colours In Kenya, Bunga In English Filipino, The Twelfth Imam Movie, Allen County Police Scanner Codes, Contoh Nombor Akaun Bank Bsn, Zara No Night Review, Who Controls The President, Honeywell Thermostat Heating Instead Of Cooling,

Bir Cevap Yazın